Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Wydrukuj tę stronę
26 06 2019

REGULAMIN IMPREZ

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

R E G U L A M I N  I M P R E Z
Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

§1

1. Postanowienia ogólne.

1) Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zwanej dalej Biblioteką,
2) Przez imprezę rozumie się w szczególności: spotkania literackie z autorami, odczyty, promocje literatury, spotkania muzyczne, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, warsztaty, kursy, lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne oraz inne formy aktywności kulturalnej i edukacyjnej organizowane lub współorganizowane przez Bibliotekę,
3) Imprezy organizowane są w siedzibie Biblioteki i jej fili,     
4) Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,
5) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 16 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.


§2


2. Zgłoszenie i zasady uczestnictwa.

1) Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie,
2) Liczba uczestników imprezy może być ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Biblioteka zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie,
3) Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Organizatora i przebywający na terenie, gdzie odbywają się zajęcia w ramach imprezy, zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegania obowiązującego na danym terenie porządku oraz postępowania zgodnie z poleceniami wydawanymi przez przedstawiciela Organizatora podczas imprezy,
4) Biblioteka ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w imprezie, gdy jest on w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża prawidłowemu przebiegowi imprezy lub bezpieczeństwu pozostałych uczestników,


§3


1.Zmiany organizacyjne imprezy.

1) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych w imprezie, w tym jej odwołania, bez podania przyczyny,
2) Informacja dotycząca zmian organizacyjnych umieszczona zostanie na stronach internetowych Organizatora lub/i przesyłana w sposób określony w informacji o imprezie,
3) Biblioteka może informować Uczestnika mailem lub telefonicznie o odwołaniu imprezy lub o szczegółach niezbędnych do prawidłowego przebiegu imprezy.


§4


1. Opłaty za imprezy i warunki płatności.

1) Imprezy są bezpłatne.

§5


1. Ochrona wizerunku.

1) Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych,
2) Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w związku ze swoim udziałem w imprezie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu, zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.


§5


1. Ochrona danych osobowych.
1) W przypadku imprezy, w której podanie danych osobowych, w tym wizerunku osoby, jest dobrowolne, ale  niezbędne do uczestnictwa w niej - dane osobowe przetwarzane w związku z jej realizacją podlegają ochronie na podstawie i zgodnie z przepisami prawa,
2) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 34, 06-400 Ciechanów,
3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
4) Organizator przetwarza podane przez uczestnika dane osobowe w formularzu zapisu na imprezę w celach: informacyjno-promocyjnych, statystycznych, w zakresie związanym z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem,
5) W związku z przetwarzaniem danych mogą one być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne,
6) Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji przedsięwzięcia i jego rozliczenia, a po jego zakończeniu będą archiwizowane przez okres przewidziany przepisami prawa - jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody,
8) W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych - osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienie sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie,
9) W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) Zdjęcia i filmy z imprez organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie publikowane są zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych,
11) Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 dopuszcza się rozpowszechnienie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza.


§6


1. Odpowiedzialność.
1) Organizator zastrzega, że osoby chcące fotografować/filmować wydarzenie winny uzyskać zgody osób fotografowanych/filmowanych we własnym zakresie.
2) Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

§7


1. Postanowienia końcowe.
1) Skargi i wnioski uczestnicy imprez mogą zgłaszać w siedzibie Organizatora,
2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Regulaminu korzystania z usług Powiatowej biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.


§8


1.Regulamin obowiązuje z dniem podpisania do odwołania.

Czytany 9766 razy Ostatnio zmieniany 26 10 2020
Andrzej K.

Najnowsze od Andrzej K.

Artykuły powiązane

Kliknij aby posłuchać Powered By GSpeech